Chi tiết về Tác giả

Ngọc Lan, PGS, TS. Bùi Thị

  • S. 1 (2012) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Định hướng chính trị - xã hội cho sự phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Chính trị. ISSN: 1859-0187