Chi tiết về Tác giả

Cấp, GS, TS. Chu Văn

  • S. 2 (2012) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh về bền vững
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Chính trị. ISSN: 1859-0187