Tạp chí Khoa học Chính trị, S. 1 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay.

ThS. Tô Văn Sông

Tóm tắt


Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Chính trị. ISSN: 1859-0187