Chi tiết về Tác giả

-Pil Chun, and Jong

  • S. 7 (2016) - CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
    So sánh sự biến đổi độ cứng quả và thành phần thành tế bào trong quá trình chín giữa một số giống nho
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004