Chi tiết về Tác giả

Akira, Yamauchi

  • S. 8 (2015) - NÔNG HỌC
    Ảnh hưởng của mức đạm bón đến sinh trưởng của cây lúa trong các điều kiện hạn khác nhau
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004