Chi tiết về Tác giả

Bin Chung, Wen

  • S. 4 (2016) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
    Xác định Epitope tế bào T trên NSP1 và GP3 của virus gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn
    Tóm tắt  PDF
  • S. 5 (2015) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
    BIỂU HIỆN GEN CỦA CÁC CYTOKIN VÀ CÁC PHẨN TỬ TRUYỀN DẪN THÔNG TIN DỊCH MÃ mRNA Ở TẾ BÀO ĐƠN NHÂN NGOẠI VI (PBMCS) CỦA LỢN ĐỒNG NHIỄM VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP (PRRSV) VÀ VIRUS GÂY HỘI CHỨNG CÒI CỌC Ở LỢN CON (PCV2)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004