Chi tiết về Tác giả

-Min, WangWei

  • S. 2 (2015) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
    Định tính chất và mô hình tương đồng yếu tố nhân kappa B alpha của cá sử dụng phương pháp mô phỏng máy tính
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004