Chi tiết về Tác giả

Anh Tú, Vũ

  • S. 1 (2015) - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
    TÍNH CHẤT LÝ, HÓA HỌC CỦA ĐẤT BA ZAN TÁI CANH CÀ PHÊ TỈNH GIA LAI
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004