Chi tiết về Tác giả

Minh Thứ, Võ

  • S. 4 (2015) - NÔNG HỌC
    ẢNH HƯỞNG CỦA KCl ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA CÂY HÀNH HƯƠNG (Allium fistulosum L.)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004