Chi tiết về Tác giả

Minh Tú, Trần

  • S. 1 (2015) - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
    PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG RIÊNG TẤM BẰNG VẬT LIỆU CÓ CƠ TÍNH BIẾN THIÊN (FGM) THEO LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG CẮT BẬC CAO (HSDT)
    Tóm tắt  PDF
  • S. 5 (2015) - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
    PHÂN TÍCH TĨNH VÀ DAO ĐỘNG RIÊNG TẤM BẰNG VẬT LIỆU CÓ CƠ TÍNH BIÊN THIÊN (FGM) THEO LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG CẮT BẬC CAO ĐƠN GIẢN
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004