Chi tiết về Tác giả

Minh Nguyệt, Trần

  • S. 2 (2016) - KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
    NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG CHỨC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004