Chi tiết về Tác giả

Minh Huệ, Trần

  • S. 8 (2016) - KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
    LIÊN KẾT CHĂN NUÔI LỢN THEO HÌNH THỨC TỔ HỢP TÁC TẠI HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004