Chi tiết về Tác giả

Minh Tuấn, Thái

  • S. 2 (2016) - KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
    NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHÓM YẾU TỐ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẾN QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004