Chi tiết về Tác giả

Anh Duc, Nguyen

  • S. 10 (2016) - KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
    Thương mại quốc tế và năng suất nông nghiệp: Bằng chứng từ các nước kém phát triển
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004