Chi tiết về Tác giả

Minh Trang, Nguyễn

  • S. 8 (2015) - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
    SÀNG LỌC XẠ KHUẨN Actinomycestes sp. CÓ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG VỚI NẤM GÂY BỆNH KHÔ VẰN LÚA Rhzoctonia solani
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004