Chi tiết về Tác giả

Bá Tiếp, Nguyễn

 • S. 9 (2016) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
  ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CHIẾT VÀ TÁC DỤNG CỦA CAO CHIẾT TỪ GỖ TÔ MỘC (Caesalpinia sappan L.) TRONG DUNG MÔI ETHANOL VỚI VI KHUẨN Escherichia coli
  Tóm tắt  PDF
 • S. 11 (2016) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
  PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU SINH LÝ VÀ SINH HÓA MÁU CỦA TRÂU NUÔI TẠI HUYỆN CẨM THỦY, TỈNH THANH HÓA
  Tóm tắt  PDF
 • S. 12 (2016) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
  PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA Escherichia coli TRÊN VỊT BẦU VÀ VỊT ĐỐM TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VỊT ĐẠI XUYÊN
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004