Chi tiết về Tác giả

Bá Nam, Nguyễn

  • S. 4 (2015) - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
    SỬ DỤNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY LỚP MỎNG TẾ BÀO TRONG NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH PHÁT SINH HÌNH THÁI CỦA CÂY SÂM NGỌC LINH (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) IN VITRO
    Tóm tắt  PDF
  • S. 7 (2015) - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
    NGHIÊN CỨU SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY CÚC (Chrysanthemum sp.) IN VITRO TRÊN MÔI TRƯỜNG CÓ SỬ DỤNG NANO SẮT
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004