Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, Nguyễn

  • S. 7 (2015) - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
    TỐI ƯU HÓA CHIẾT POLYPHENOL TỪ LÁ ỔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỀ MẶT ĐÁP ỨNG
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004