Chi tiết về Tác giả

Minh Chau, Ngoc

  • S. 6 (2015) - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
    Cơ sở dữ liệu mờ bức tranh: lý thuyết và ứng dụng
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004