Chi tiết về Tác giả

Minh Quan, Luong

  • S. 6 (2015) - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
    Ứng dụng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng python cho bài toán mô phỏng sự truyền neutron trong lò hạt nhân trong điều kiện tới hạn với cấu trúc hình học phẳng
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004