Chi tiết về Tác giả

Minh Hoàng, Lê

  • S. 6 (2016) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
    ĐÁNH GIÁ HOẠT LỰC TINH TRÙNG CÁ CHẼM MÕM NHỌN (Psammoperca waigiensis) BẢO QUẢN TRONG TỦ LẠNH THÔNG QUA MÙA VỤ SINH SẢN
    Tóm tắt  PDF
  • S. 4 (2015) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
    VAI TRÒ CỦA KHÁNG SINH ĐẾN HOẠT LỰC TINH TRÙNG CÁ MÚ CỌP (Epinephelus fuscoguttatus) SAU KHI BẢO QUẢN TRONG TỦ LẠNH
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004