Chi tiết về Tác giả

-Luc, Hornick Jean

  • S. 1 (2016) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
    ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG BÃ RƯỢU LÀM THỨC ĂN CHĂN NUÔI LỢN NÔNG HỘ TẠI BA TỈNH PHÍA BẮC
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004