Chi tiết về Tác giả

Minh Tùng, Hoàng

  • S. 1 (2015) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
    NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC MANG CÁ TRẮM CỎ (Ctenopharyngo donidella) NHIỄM KÝ SINH TRÙNG
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004