Chi tiết về Tác giả

May, Bee

  • S. 7 (2016) - CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
    Ảnh hưởng của các chất bảo vệ đến Lactobacillus plantarum trong sấy thăng hoa
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004