Chi tiết về Tác giả

M Nicolai, Bart

  • S. 4 (2015) - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
    ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SAU THU HOẠCH ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA VẢI THIỀU TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004