Chi tiết về Tác giả

M. Ismail, Abdelbagi

  • S. 3 (2016) - NÔNG HỌC
    Phát triển dòng lúa (Oryza sativa L.) chống chịu ngập thông qua khai thác nguồn gen Sub1 để chuyển vào giống lúa địa phương và dòng cải tiến
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004