Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 8 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢ NĂNG ỨC CHẾ CỦA NANOCHITOSAN ĐỐI VỚI Colletotrichum acutatum L2 GÂY HẠI QUẢ CÀ CHUA SAU THU HOẠCH

Lê Thanh Long, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Cao Cường, Trần Ngọc Khiêm, Nguyễn Thị Thủy Tiên

Tóm tắt


      Nghiên cứu đã khảo sát khả năng kháng nấm Colletotrichum acutatum L2gây bệnh thán thư hại quả cà chua sau thu hoạch của nanochitosan ở cả điều kiện in vitro in vivo. Kết quả nghiên cứu chứng minh rằng nanochitosan có khả năng ức chế sự nảy mầm của bào tử C. acutatum L2 và hạn chế sự sinh trưởng và phát triển của nấm. Hiệu lực ức chế 50% và 90% đường kính tản nấm, sinh khối khô đạt được tương ứng với các nồng độ nanochitosan 0,75 g/l và 1,53 g/l, 0,46 g/l và 1,1 g/l. Nồng độ nanochitosan 1,6 g/lức chế hoàn toàn sự sinh trưởng, phát triển của C. acutatum L2. Ở điều kiện in vivo, nanochitosan có khả năng hạn chế sự phát triển gây bệnh của C. acutatum L2 trên quả cà chua, sau 10 ngày, nồng độ 4 g/l có khả năng ức chế 76% sự phát triển của đường kính vết bệnh, giá trị MIC50 đạt được ở nồng độ nanochitosan 1,14 g/l.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004