Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 8 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lồng ghép nguy cơ lở đất trong quy hoạch sử dụng đất tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Do Van Nha

Tóm tắt


      Quy hoạch sử dụng đất có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực sử dụng đất. Vì vậy, nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất rất được chú trọng tại Việt Nam, nhất là tại các vùng là chịu sự tác động lớn của biến đổi khí hậu. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm trả lời hai câu hỏi sau: Lồng ghép nguy cơ lở đất trong quy hoạch sử dụng đất như thế nào? Người dân địa phương được hưởng lợi gì từ quá trình lồng ghép trên. GIS được sử dụng trong quá trình nghiên cứu tại huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình của Việt Nam. Kết quả chỉ ra rằng 6,30% diện tích của vùng nghiên cứu được đánh giá là ở mức thích hợp thấp hoặc không thích hợp với một số loại hình sử dụng đất được đề xuất trong phương án quy hoạch sử dụng đất. Nếu việc lồng ghép này được tiến hành vào năm 2000, thì một số loại hình sử dụng đất trong phương án quy hoạch phải chuyển đổi sang các loại khác cho thích hợp hơn tại các vùng có nguy cơ lở đất cao.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004