Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 8 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KẾT QUẢ CHỌN TẠO DÒNG BẤT DỤC ĐỰC DI TRUYỀN NHÂN MẪN CẢM NHIỆT ĐỘ (TGMS) VÀ CÓ MÙI THƠM

Nguyễn Văn Mười, Phạm Thị Ngọc Yến, Trần Văn Quang, Nguyễn Thị Trâm

Tóm tắt


      Các dòng bất dục đực được chọn phân ly từ tổ hợp lai giữa 03 dòng mẹ T1S-96, T7S, T23S và 04 dòng bố Bắc thơm 7 (BT7), Basmati 370, Hoa sữa và Hương cốm (HC) có kiểu bất dục từ không phấn đến ít phấn. Trong đó, các dòng bất dục lai tạo từ dòng mẹ T1S-96 và T7S với các dòng bố mang gen lặn mẫn cảm nhiệt độ tms5, duy nhất dòng AT19 là con lai giữa T23S/Hoa sữa mang cả hai gen lặn mẫn cảm nhiệt độ tms2 tms5. Qua đánh giá sự chuyển hóa tính dục đã xác định được các dòng bất dục mới là dòng bất dục đực di truyền nhân mẫn cảm với nhiệt độ (TGMS). Thông qua ứng dụng chỉ thị phân tử bằng cặp mồi ESP và IFAP đã xác định được 22 dòng mới chọn mang gen fgrfgr đồng hợp tử thơm. Dòng AT30 không mang gen fgr nhưng vẫn có mùi thơm theo cảm quan. 5 dòng (AT1, AT5, AT9, AT24 và AT27) có thời gian sinh trưởng ngắn, số lá trên thân chính 14,0 lá, đẻ nhánh gọn, hạt dài, lá và nội nhũ có mùi thơm điểm 4-5, ngưỡng chuyển đổi tính dục 24oC, tỷ lệ nhận phấn ngoài cao.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004