Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 8 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của phân bón hữu cơ và vô cơ đến sinh trưởng và chất lượng của cây hoa Thu Hải Đường và Dạ Yến Thảo trồng chậu

Nguyen Thi Ngoc, Vu Ngoc Thang, Dong Huy Giới, Li-Hua Tang, Ya-Ning Chang

Tóm tắt


    Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của phân bón vô cơ và hữu cơ đến sinh trưởng và chất lượng của hoa trồng trong chậu. Ba loại phân bón bao gồm phân hữu cơ (COF), vô cơ (CIF) và dung dịch dinh dưỡng tổng hợp (FSMN) đã được bố trí thí nghiệm trên 2 loại hoa trồng chậu (Thu Hải Đường - Begonia semperflorens và Dạ Yến Thảo - Petunia hybrid Vilm). Kết quả nghiên cứu cho thấy, xử lý phân bón giúp tăng sinh trưởng, quang hợp và chất lượng của hai loại hoa trồng chậu. Trong đó, phân bón COF có ảnh hưởng tốt nhất đối với các chỉ tiêu sinh trưởng và chất lượng hoa chậu so với các phân bón còn lại. Đặc biệt COF kích thích sự phân nhánh, tăng số lá, tăng hàm lượng diệp lục và hiệu suất quang hợp của 2 loài hoa trồng chậu. Giá trị cao nhất về đường kính thân, số hoa/cây, độ bền của hoa đều được quan sát ở công thức phân bón COF. Ngoài ra, Thu hải đường và Dạ yến thảo đều nở hoa sớm nhất trong công thức phân bón COF so với các công thức phân bón còn lại trong thí nghiệm.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004