Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 26 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

15. YÊU CẦU CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VỀ NHỮNG KỸ NĂNG MỀM CẦN THIẾT ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Ngô Quang Duy, Trần Thị Duyên

Tóm tắt


Việc tìm hiểu các yêu cầu trong tuyển dụng của cơ quan sử dụng lao động có tầm quan trọng rất lớn, có thể coi đây là nhân tố, là chìa khóa quyết định sự thành công của sinh viên khi tham gia quá trình tuyển dụng. Nói cách khác, việc nắm bắt những yêu cầu của nhà tuyển dụng là cơ sở để sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường có được sự định hướng trong học tập và rèn luyện các kỹ năng cần thiết để tăng giá trị và khả năng cạnh tranh tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Điều này đặt ra cho giáo dục đại học sứ mệnh to lớn là ngoài đào tạo chuyên môn (kỹ năng cứng), sinh viên cần được trang bị về kỹ năng kỹ năng mềm đáp ứng trước yêu cầu cầu của nhà tuyển dụng


Toàn văn: PDF