Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 26 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

11. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG TRÌNH DỰ BÁO MƯA CHO KHU VỰC TỈNH NGHỆ AN TRONG MÙA LŨ

Nguyễn Viết Lành, Tăng Văn An

Tóm tắt


Bài báo xây dựng phương trình dự báo mưa thời hạn 24 giờ cho 4 trạm khí tượng đại diện cho địa bàn tỉnh Nghệ An là các trạm: Vinh, Quỳnh Lưu, Tây Hiếu và Quỳ Châu trong mùa lũ. Phương pháp xây dựng phương trình dự báo ở đây là phương pháp hồi quy từng bước. Nguồn số liệu để xây dựng phương trình dự báo là số liệu quan trắc tại 4 trạm khí tượng này và số liệu dự báo của Trung tâm Dự báo Thời tiết hạn vừa châu Âu trong thời kỳ từ năm 2012 đến 2017 với khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 11. Kết quả cho thấy, nhìn chung chất lượng dự báo mưa khá tốt, cụ thể: Trạm Vinh có 3 tháng (7, 8, 9) đạt yêu cầu; Trạm Quỳnh Lưu có 3 tháng (7, 8 và 10) đạt yêu cầu; Trạm Tây Hiếu có 3 tháng (6, 7, 8) đạt yêu cầu; Trạm Quỳ Châu có 3 tháng (7, 8 và 11) đạt yêu cầu.


Toàn văn: PDF