Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 23 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

14. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN SINH VIÊN TRONG ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI HIỆN NAY

Lê Xuân Tú

Tóm tắt


Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng là yêu cầu khách quan, đồng thời là vấn đề có ý nghĩa cấp bách đối với toàn Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Chất lượng công tác phát triển Đảng chỉ được nâng cao khi các tổ chức đảng nắm vững và vận dụng đúng đắn các quan điểm, nguyên tắc, phương châm, phương hướng, quy định của Đảng về công tác này; giải quyết tốt các mối quan hệ giữa số lượng với chất lượng, kết nạp với củng cố, kết nạp với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên, kết nạp với sàng lọc đảng viên. Đảng bộ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội luôn giành sự quan tâm lớn cho công tác phát triển Đảng, nhất là trong đội ngũ đoàn viên sinh viên của Nhà Trường. Đoàn Thanh niên Nhà Trường cũng xác định công tác phát triển Đảng giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong hoạt động của mình.

Toàn văn: PDF