Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 23 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

12. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HỒ ĐẬP ĐẾN DÒNG CHẢY LƯU VỰC SÔNG SREPOK BẰNG MÔ HÌNH HYPE

Bùi Du Dương, Vũ Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Ngọc, Dư Lê Thùy Tiên, Lê Mạnh Hùng, Lê Mai Vân, Bùi Thị Phương Thảo

Tóm tắt


Phát triển thủy điện, hồ chứa ở Việt Nam, đặc biệt là ở lưu vực sông Srepok có ảnh hưởng không nhỏ đến hệ sinh thái tự nhiên. Trong nghiên cứu này, bài báo sẽ tìm hiểu, đánh giá tác động của các đập thủy điện đối với dòng chảy tự nhiên tại lưu vực sông Srepok ở Tây Nguyên Việt Nam. Nghiên cứu phân tích hai kịch bản có và không có hồ chứa để so sánh dòng chảy thực đo với dòng chảy được mô phỏng dựa trên mô hình HYPE. Kết quả cho thấy có sự thay đổi đáng kể giữa dòng chảy tự nhiên tại các trạm thượng lưu, nơi nhiều hồ chứa và có ít sự thay đổi hơn ở các trạm hạ lưu nơi tỷ lệ này nhỏ hơn nhiều. Các nghiên cứu tiếp theo trong tương lai sẽ tập trung cải thiện hiệu suất mô hình tại các khu vực có ít số liệu quan trắc bằng việc sử dụng dữ liệu vệ tinh và khám phá các khả năng khác của mô hình, chất lượng nước và mô hình ngập lụt.

Toàn văn: PDF