Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 23 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

05. XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUASIGEOID CỤC BỘ KHU VỰC MỎ THAN NÚI BÉO - VINACOMIN, QUẢNG NINH

Bùi Thị Hồng Thắm, Nguyễn Xuân Bắc

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, mô hình Quasigeoid cục bộ tại khu vực mỏ than Núi Béo - Vinacomin được xây dựng theo phương pháp GPS - thủy chuẩn nhằm hỗ trợ việc xác định độ cao thủy chuẩn (h) từ độ cao trắc địa (H) của điểm bất kỳ trong khu vực thực nghiệm. Dựa vào 6 điểm song trùng (có độ cao GPS và độ cao thủy chuẩn), mô hình Quasigeoid cục bộ đã được xây dựng theo một quy trình chặt chẽ. Độ chính xác của mô hình là khoảng 1.2 cm. Mô hình Quasigeoid cục bộ cho phép nội suy dị thường độ cao của bất kỳ điểm nào trong khu vực thực nghiệm với độ chính xác và độ tin cậy cao để từ đó độ cao thủy chuẩn của các điểm được xác định. Phương pháp này đã giúp cho người sử dụng không cần đo thủy chuẩn tại các điểm GPS dẫn đến nâng cao hiệu quả của công việc, tiết kiệm thời gian và kinh phí.

Toàn văn: PDF