Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 24 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

07. NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SINH KẾ CÁC HUYỆN VEN BIỂN TỈNH HÀ TĨNH

Bùi Sỹ Bách

Tóm tắt


Bài viết này sử dụng phương pháp đánh giá chỉ số tổn thương sinh kế (LVI ) để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến sinh kế 6 huyện ven biển tỉnh Hà Tĩnh với tính toán theo Hahn et al (2009). Giá trị LVI tính toán theo 4 kịch bản: kịch bản nền (2006), kịch bản hiện trạng (2016) và hai kịch bản có ảnh hưởng BĐKH (năm 2030 với RCP 4.5 và RCP 8.5). Bước đầu định lượng được LVI theo 7 thành phần chính (gồm 34 thành phần phụ) trước tác động của BĐKH đến 38 xã ven biển thuộc 6 huyện (thị) ven biển tỉnh Hà Tĩnh. Giá trị LVI thấp nhất ở xã Kỳ Khang - H. Kỳ Anh (0,413) và cao nhất tại xã Thịnh Lộc - H. Lộc Hà (0,664). Nhìn chung ảnh hưởng BĐKH đến sinh kế các xã ven biển tỉnh Hà Tĩnh còn chưa rõ rệt, các xã có xu hướng dễ bị tổn thương sinh kế là Xuân Hội, Xuân Yên, Cổ Đạm, Kỳ Xuân, Kỳ Phú, Kỳ Khang, Thạch Châu và phường Kỳ Trinh. Các xã có xu hướng ít bị tổn thương sinh kế hơn là Xuân Hải, Thạch Hải, Cẩm Dương, Cẩm Nhượng, Cẩm Lĩnh, Mai Phụ và Kỳ Nam.

Toàn văn: PDF