Chi tiết về Tác giả

Toàn, Trần Thanh Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  • S. 1 (2019) - NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI - KINH TÊ–QUẢN LÝ
    Các công ty Việt nam và tư duy quản trị marketing hiện đại
    Tóm tắt  PDF