Chi tiết về Tác giả

Vinh, Nguyễn Quang Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  • S. 02 (2019) - NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI - VĂN HÓA-XÃ HỘI
    Dịch vụ du lịch nghỉ lại nhà dân: Điểm đên văn hóa và sự hài lòng của khách
    Tóm tắt  PDF