Chi tiết về Tác giả

Lâm, Nguyễn Bích Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  • S. 02 (2019) - VẤN ĐỀ HÔM NAY
    Tổng quan về khu vực kinh tế chưa được quan sát: Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng của Việt Nam
    Tóm tắt  PDF