Chi tiết về Tác giả

Trụ, Hà Đức Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  • S. 1 (2019) - NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI - KINH TÊ–QUẢN LÝ
    Quyền sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế thị trường
    Tóm tắt  PDF