Chi tiết về Tác giả

Can, Bùi Văn Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  • S. 02 (2019) - NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI - KINH TÊ–QUẢN LÝ
    Bàn về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF