Tạp chí Kinh doanh và công nghệ, S. 02 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhận dạng thị trường bất động sản Việt Nam

Thái Bá Cẩn

Tóm tắt


Nội dung bài viết bàn về thị trường bất động sản (BĐS) ở Việt Nam.Thứ nhất, bài viết cung cấp một số vấn đề lý luận về thị trường bất động sản ở ViệtNam: Khái niệm, công năng, phân loại thị trường, cơ chế vận hành của thị trường bất động sản và vai trò quản lý của nhà nước, vai trò của Chính phủ đối với thị trường bất động sản. Thứ hai, bài viết đánh giá thực trạng của thị trường bất động sản Việt Nam mấy năm gần đây và đưa ra kiến nghị các giải pháp phát triển thị trường BĐS trong thời gian tới.

Toàn văn: PDF