Tạp chí Kinh doanh và công nghệ, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nền công nghiệp chăm sóc sức khỏe

Lê Văn Truyền

Tóm tắt


Công nghiệp chăm sóc sức khỏe (CSSK) là một trong những ngành công nghiệp, ngành dịch vụ lớn, phát triển nhanh. Bài viết nêu các đặc điểm và các bộ phận cấu thành của ngành CSSK; chỉ ra vai trò của người thầy thuốc, nhà sản xuất, người bệnh, cơ quan bảo hiểm, bệnh viện và nhà nước đối với ngành này. Tác giả cũngcảnh báo về sự lạm dụng trong việc khám chữa bệnh, sử dụng thuốc men, nêu một số kinh nghiệm phát triển hoạt động CSSK của Hoa Kỳ, Thái Lan, Singapore, đồng thời đặt vấn đề phát triển ngành công nghiệp CSSK của Việt Nam.

Toàn văn: PDF