Tạp chí Kinh doanh và công nghệ, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển công trình xanh và đô thị xanh ở Việt Nam

Nguyễn Hữu Dũng

Tóm tắt


Bài viết giới thiệu các khái niệm công trình xanh, kiến trúc xanh, đô thị sinh thái, đô thị xanh, bộ tiêu chí cơ bản của một đô thị xanh, đồng thời nhận xét, đánh giá về hiện trạng phát triển công trình xanh, đô thị xanh tại Việt Nam, cũng như sự cần thiết phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhóm đối tác để thúc đẩy phát triểncông trình xanh, đô thị xanh tại Việt Nam. Tác giả đã kiến nghị 4 giải pháp phát triển công trình xanh, đô thị xanh tại Việt Nam.

Toàn văn: PDF