Tạp chí Kinh doanh và công nghệ, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bước tiến toàn diện năm 2018, hứa hẹn năm 2019 tốt hơn

Nguyễn Quang Thái

Tóm tắt


Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật năm 2018 trên tất cả các chỉ tiêu kế hoạch. Bài viết khẳng định tầm vóc của các thành tựu đó và lý giải vì sao năm 2019 có thể tiếp tục đạt những thành tựu toàn diện và ở mức cao. Đồng thời, bài báo cũng nêu ra các vấn đề cần lưu ý trong chỉ đạo điều hành năm 2019. Bài báo cũngnêu lên những lưu tâm về chất lượng tăng trưởng trong quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển.

Toàn văn: PDF