Tạp chí Kinh doanh và công nghệ, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kinh tế - tài chính Việt nam 2018 và triển vọng 2019

Nguyễn Công Nghiệp

Tóm tắt


Năm 2018 mặc dù nền kinh tế xã hội có nhiều khó khăn, song tình hình kinh tế - tài chính đất nước vẫn phát triển ổn định, hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, mở ra triển vọng phát triển mang tính bứt phá cho năm 2019, tạo tiền đề hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020. 

Toàn văn: PDF