Tạp chí Kinh doanh và công nghệ, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quy chế nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Đặng Ngọc Tú

Tóm tắt


Quy chế nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Toàn văn: PDF