Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

jad@hcmuaf.edu.vn

Đầu mối

Huỳnh Tiến Đạt
Biên tập viên
Đại học Nông lâm TP.HCM
dat.huynhtien@hcmuaf.edu.vn
Điện thoại: 02837245670
Email: dat.huynhtien@hcmuaf.edu.vn

Hỗ trợ

Lê Thị Hoa
Điện thoại: 0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vnTạp chí Nông nghiệp và Phát triển/Journal of Agriculture and Development

VietnamJOL is supported by INASP