Chi tiết về Tác giả

Colin, Wyld Đại học Tasmania

  • T. 19, S. 3 (2009) - Articles
    Khác biệt giới trong hành vi chấp nhận rủi ro của thanh thiếu niên: một nghiên cứu liên thế hệ
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP