Chi tiết về Tác giả

Cúc, Vũ Thị Viện Gia đình và Giới

  • S. 3 (2010) - Articles
    Bước đầu tìm hiểu nhận thức giới và bình đẳng giới của người dân hiện nay
    Tóm tắt  PDF
  • S. 4 (2012) - Articles
    Lựa chọn giới tính thai nhi ở Việt Nam: Một số vấn đề thực tiễn quan tâm hiện nay
    Toàn văn  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP